Mức độ rủi ro khi tham gia các hoạt động tại Fcamp và phương án hỗ trợ?

Sự an toàn của con quý vị và thành viên tham gia cũng được đặt lên như sự ưu tiên cao nhất trong các chương trình Du lịch giáo dục trải nghiệm thực tế;

  • Chúng tôi đã có các đánh giá rủi ro để đảm bảo phòng tránh cao nhất,
  • Chúng tôi luôn bố trí nhân viên y tế theo suốt quá trình hoạt động của chương trình. Huấn luyện viên và nhân viên y tế này đều có khả năng sơ cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp.