Trại sinh có được cấp chứng chỉ không?

Các con sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học, đây là chứng nhận cho thành tích mà các trại sinh đã đạt được trong quá trình thử thách .