Tôi có được phép gửi đồ lên cho con trong thời gian tham gia Fcamp?

Vì vấn đề an ninh, trật tự của chương trình, phụ huynh vui lòng chuẩn bị đồ đạc cần thiết theo tài liệu hướng dẫn được gửi khi đăng ký tham gia trại và nhân viên tại nơi tổ chức. Xin vui lòng không gửi thêm bất cứ đồ đạc hay đồ ăn gì lên trại hè.