Nước uống được cung cấp như thế nào tại Fcamp?

Nước sẽ luôn được đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các học viên khi tham gia các hoạt động của khóa trải nghiệm và được cung cấp dưới dạng bình vòi lớn và bố trí trên xe ô tô, tại điểm ngủ và một số điểm diễn ra hoạt động để các trại sinh lấy nước vào bình cá nhân.