Nếu các con ốm thì sao?

Chúng tôi luôn bố trí một nhân viên y tế tại điểm và sẽ bố trí nhân sự chăm sóc con và sẽ thông tin lại cho gia đình nếu thực sự cần thiết.